Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KI’M-FIT PERSONAL TRAINING & LIFESTYLE

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere dienst van KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle. Door het sluiten van een overeenkomst, inclusief verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle is gevestigd te Hasselt en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 673395571. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle drijft een onderneming die maatwerk fitness trainingen voor particulieren en ondernemers verzorgt onder de naam “Personal Training”, “Small Group Training” en “Bootcamp Training”.
 2. Deze Algemene Voorwaarden KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding inzake een training die op enig moment tussen KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle en een deelnemer, contractspartner of wederpartij van toepassing is of wordt. Bij registratie gaat de deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle.
 3. Iedere rechtsverhouding inzake een training met KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle valt onder deze Algemene Voorwaarden KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle en slechts in gevallen indien daarvan schriftelijk is afgeweken, kunnen deze Algemene Voorwaarden KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle geheel of gedeeltelijk buiten toepassing worden gelaten.
 4. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle strijdig is met een wettelijk voorschrift, Europese richtlijnen of onredelijk bezwarend wordt geacht, zal uitsluitend de betreffende bepaling of deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven.
 5. Als een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle op grond van enige wet, richtlijn of de redelijkheid en billijkheid nietig of vernietigd is, is het KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de nietige of vernietigde bepaling.


2. OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst tussen KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle en haar deelnemer, contractspartner of wederpartij ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie.
 2. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle. Wijziging van een overeenkomst kan kosten met zich meebrengen.
 3. Voor KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door haar deelnemer, contractspartner of wederpartij aan haar verplichtingen is voldaan.
 4. Aanmeldingen voor de reguliere trainingen dienen gedaan te worden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssysteem. De aanmelding via dit systeem is verplicht.
 5. Deelnemers kunnen zich tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van een reguliere training nog kosteloos uitschrijven. Bij later of niet annuleren is restitutie van het lesgeld niet mogelijk.
 6. KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle is gerechtigd het trainingsrooster en/of trainingslocaties tussentijds aan te passen zonder opgaaf van reden.


3. GELDIGHEID TRAININGSPAKKETTEN

 1. Elke training start met een intake, waarna een trainingspakket kan worden afgenomen.
 2. De geldende tarieven staan op de website van KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle.
 3. Trainingspakketten van KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle worden op maat samengesteld om de persoonlijke doelen te behalen.
 4. Alle trainingspakketten hebben een maximale geldigheidsduur van 12 maanden.
 5. Trainingspakketten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
 6. Bij zware blessures, een zwangerschap of een langdurig bezoek aan het buitenland kunnen wij het abonnement bevriezen. KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle kan hiervoor een doktersverklaring verlangen.


4. BETALING

 1. Betalingen dienen te geschieden via automatische incasso of bankoverschrijving.
 2. KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle heeft het recht uitvoering van haar verplichting op te schorten, indien de deelnemer, contractspartner of wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.


5. WIJZIGING OF OPSCHORTEN OVEREENKOMST DOOR KI’M-FIT PERSONAL TRAINING & LIFESTYLE

 1. KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle behoudt zich het recht voor een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren.
 2. Buitengewone omstandigheden leveren voor KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle altijd overmacht op en ontheffen KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
 3. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle is niet financieel aansprakelijk voor het uitvallen van een training door gevaarlijke weersomstandigheden.
 4. Indien een deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van de training daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle van de training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, contractspartner of wederpartij.


6. ANNULERING OP BEËINDIGING TRAININGSTRAJECT OF TRAININGSPAKKET DOOR DE DEELNEMER, CONTRACTPARTNER OF WEDERPARTIJ

 1. Annuleren van een inschrijving voor een trainingstraject kan alleen schriftelijk en vóór het trainingstraject is gestart. KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle bevestigt de annulering schriftelijk. In het geval dat het trainingstraject is gestart, kan niet meer worden geannuleerd.
 2. Het beëindigen van een abonnement of trainingstraject dient altijd schriftelijk te geschieden. De opzegging dient te worden verzonden naar KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle, Ter Wee 2, 8061 PA Hasselt.
 3. Bij het beëindigen van een abonnement of trainingstraject geldt één maand opzegtermijn, te rekenen van de datum van ontvangst van de opzegbrief.
 4. De kosten voor de deelnemer, contractspartner of wederpartij zijn: – annuleren tot meer dan 1 week voor aanvang van het trainingstraject: kosteloos; – korter dan 1 week voor aanvang van het trainingstraject: 25% van het factuurbedrag.


7. AANSPRAKELIJKHEID

 1. KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers aan een training. Deelname aan een training van KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle geschiedt op eigen risico.
 2. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle, haar medewerkers en trainers, is KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle niet aansprakelijk.
 3. KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de training. Een training kan intensief en blessuregevoelig zijn. De deelnemer, contractspartner of wederpartij dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan de training. Indien een deelnemer gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien de deelnemer, contractspartner of wederpartij een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient de deelnemer, contractspartner of wederpartij advies in te winnen bij een arts. KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.
 4. KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle is niet verzekerd voor schade van haar deelnemers, contractspartners of wederpartijen. De deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan de training.


8. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY

 1. KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle respecteert de privacy van haar deelnemer, contractspartner of wederpartij en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle gebruikt deze gegevens slechts om de overeenkomst zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw voorafgaande toestemming. KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle zal uw persoonlijke en/of vertrouwelijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van uw informatie te respecteren.
 2. De verstrekte informatie op de website (www.)kim-fit.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
 3. Hoewel KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van deze website, kan KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
 4. De website (www.)kim-fit.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle.
 5. De deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle.


9. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 1. Van deze Algemene Voorwaarden KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle.
 2. Op elke overeenkomst tussen KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle en een deelnemer, contractspartner of wederpartij is Nederlands Recht van toepassing.
 3. Geschillen die voortkomen uit overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden KI’M-FIT Personal Training & Lifestyle van toepassing zijn, en die niet onderling kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Zwolle.